Procedura reklamacyjna

Imię i Nazwisko konsumenta:………………………………………………………….
Adres konsumenta:…………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy……………………………………………………………………………..
Adres e-mail:………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres przedsiębiorcy:
PROAGMAR Sp. z o.o. ul. Maczka 13  41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE
tel. 602 347 538 e-mail proagmar.pl@gmail.com  

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI
Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu
………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:
1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………
Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.
Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.
W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Państwa* propozycji w zakresie usunięcia wady,
2) wymiany towaru na nowy,
3) usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Państwa. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru
bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;
4)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis konsumenta……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niniejsze oświadczenie należy wydrukować, wypełnić oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem i wysłać na podany
powyżej adres siedziby lub na adres email: PROAGMAR.PL@GMAIL.COM


POBIERZ FORMULARZ